مرتضی اشرفی مریضتم متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام مریضتم

مرتضی اشرفی دل دیوونه متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام دل دیوونه

مرتضی اشرفی نوبت منه متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام نوبت منه

مرتضی اشرفی ترس فرناز متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام ترس فرناز