مرتضی اشرفی دل که بعد تو برام دل نمیشه لعنتی متن آهنگ مرتضی اشرفی به نام دل که بعد تو برام…