امیر یار نمیتونم تصور کنم خودمو بدون تو متن آهنگ امیر یار به نام نمیتونم تصور کنم خودمو بدون تو