امیر سفری  وقتی تو از من میگذری متن آهنگ امیر سفری به نام وقتی تو از من میگذری