افشین آذری من سندن اوخورم منه دیووانه دئلر متن آهنگ افشین آذری به نام من سندن اوخورم منه دیووانه دئلر

افشین آذری دلم خون برار فراری شو ز خانه متن آهنگ افشین آذری به نام دلم خون برار فراری شو ز…