شهرام نیک یار این گریه ها میگه دلم متن آهنگ شهرام نیک یار به نام این گریه ها میگه دلم

شهرام نیک یار شاید این پنجره وا شه بشه چشماتو ببینم متن آهنگ شهرام نیک یار به نام شاید این پنجره…