زانیار خسروی یکی بود یکی نبود متن آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود