فاتح نورایی به دست میارمت متن آهنگ فاتح نورایی به نام به دست میارمت